Personal- og organisasjonsavdeling

Sist oppdatert 28. oktober 2019 14:57

 legg tekst her 

Personal -og organisasjonssjef Gyda Dickson 52 85 74 36 rom 314
Personalkonsulent Marit Melhus Wik 52 85 73 18 rom 311
Personalrådgiver Turid Sønstabø 52 85 74 03 rom 313
Seniorrådgiver Reidar Bråtveit 52 85 74 35 rom 217
Konsulent Lise Skår 52 85 74 17 rom 312
Kvalitetsrådgiver Beathe andreassen 52 85 73 58 rom 310
Rådgiver digitalisering, HR Jens Bremnes 52 85 72 11 rom 310

 

 

Lønningskontoret har som hovedoppgave å betale ut lønn til alle ansatte i Karmøy kommune, arbeid med sykelønn/refusjoner samt ulike rapportering til offentlige instanser. Ansatte anbefales  først å ta kontakt med nærmeste leder dersom det er spørsmål angående lønnsutbetalinger.

Kontaktinformasjon: Telefon: 52857220 Epost: lonn@karmoy.kommune.no

Karmøy kommune har egen intern bedriftshelsetjeneste (BHT) som er godkjent av Arbeidstilsynet. BHT er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. BHT skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten slik arbeidsmiljøloven krever. Alle ansatte i Karmøy kommune kan kontakte BHT.  

Karmøy kommune har gjennom etableringen av sitt servicetorg, lagt til rette for god tilgjengelighet og service overfor kommunens befolkning.  Servicetorget skal være publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommuneorganisasjonen. Dette betyr enten å gi informasjon, veiledning og tjenester der og da, eller å sørge for at publikum kommer i kontakt med den fagpersonen de har behov for.

På servicetorget kan vi hjelpe deg med alle mulige spørsmål og henvendelser og har en rekke søknadsskjemaer, faktaopplysninger og tjenestebeskrivelser tilgjengelig.

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 52 85 75 00
Servicetorg: 52 85 75 10
Epost: servicetorg@karmoy.kommune.no

Fellesekspedisjon  er behjelpelig med utarbeidelse av ID-kort/adgangskort for alle ansatte i kommunen. Husk å avtale tid for utarbeidelse av ID-kort/adgangskort.

Videre har fellesekspedisjonen ansvar for anskaffelse av leasing-biler – samt drivstoffkort og forsikring av bilene. Fellesekspedisjonen har også ansvar for innkjøp av møbler, kontorrekvisita, kopipapir og konvolutter til ansatte på rådhuset. Fellesekspedisjonen kan kontaktes på telefon 958 08 184 eller per e-post: olav.eikesaas@karmoy.kommune.no

Kantina har ansvar for kantinetjenester for alle ansatte i kommunen – dette innebærer også at en kan bestille og hente kaffe og mat til møter/samlinger for ansatte/besøkende i kommunen. Kantina kontaktes på telefon 52 857201.

Ønsker du å søke ledig stilling i Karmøy kommune. Klikk her – og du får en oversikt over ledige stillinger. Du får mer informasjon og kan søke en ledig stilling ved å klikke på den aktuell stillingen.

Velkommen til Karmøy kommune!

Du er del av en stor og dynamisk organisasjon med i overkant av 3000 ansatte. Vi ønsker at du mestrer egne arbeidsoppgaver og finne din plass i det nye arbeidsfellesskapet. Vår jobb er å legge til rette for at du snarest mulig skal lære hvordan oppgavene utføres. Det er viktig for oss at du blir en del av laget, og at du opplever å være ønsket og verdsatt for den jobben du gjør. Dine kunnskaper og erfaringer vil være viktige bidrag til å videreutvikle din nye arbeidsplass.

Samfunnsoppdraget

Karmøy kommune skal være en god plass å bo. For å lykkes med dette oppdraget yter kommunen en rekke tjenester, ivaretar lovpålagt myndighetsutøvelse og bidrar til utvikling av Karmøy-samfunnet. Vårt mål er å gi sosial og helsemessig trygghet, læring og mestring – og en meningsfull og aktiv fritid for alle innbyggerne i kommunen. Din og andre medarbeideres kompetanse og innsats er den viktigste ressursen for at kommunen skal yte gode tjenester, nå sine mål og lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Forventinger til deg som ansatt

Ansvar, respekt og kvalitet er vårt verdigrunnlag. Jeg forventer at du utfører dine oppgaver i henhold til de krav som stilles til deg – og at dine holdninger og atferd er basert på vårt verdigrunnlag. Som ansatt skal du bidra til at kommunen lykkes med å nå sine mål og innbyggerne får gode tjenester. Jeg forventer at du er aktiv, stiller spørsmål og ber om hjelp – og at du henter informasjon om oppgavene og arbeids-fellesskapet fra leder og kolleger. Jeg forventer også at du tar ansvar for å bruke og utvikle din kompetanse i forhold til dine oppgaver – og at du er fleksibel og endringsvillig.

Forventninger til din leder

Jeg forventer at din leder er tydelig på mål og forventninger til din innsats på arbeidsplassen.
Din leder skal sørge for at du får faglig veiledning, tydelige tilbakemeldinger og tilgang til erfarne kolleger og møteplasser – som grunnlag for din læring og vekst.
Videre forventer jeg at din leder tilrettelegger for at du får bruke og utvikle din kompetanse i forhold til dine oppgaver og utfordringer.

Det gode arbeidsfellesskapet

Å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsfellesskap er leders og medarbeiders felles ansvar. I gode arbeidsfellesskap får ansatte ansvar, tar initiativ, samarbeider, og ønsker å gjøre hverandre gode. Det er viktig at våre ansatte deler erfaringer og kunnskap med hverandre, og at prøving og feiling utgjør en del av grunnlaget for forbedring, utvikling og nyskaping. Vi må alle arbeide målrettet for å oppnå et arbeidsfellesskap som baseres på tillit og trygghet.
Dokumenter for ansatt

Arbeidsreglement

Etiske retningslinjer

Varsling

Dokumenter for leder

Introduksjonsplan

Prøvetidsrutine

Første møte med leder

Stillingsbeskrivelse

Fadder

Her kan du få oversikt over dine lønnslipper – samt registrere reiseregninger, oppdatere personalia/CV, registrere fravær/ferie og søke stilling. Klikk her for å logge deg på Visma Meg selv.

Ved førstegangspålogging  må du be om passord. Klikk her for å se Veileder – innlogging og bruk av Visma Meg selv. Denne veilederen gir deg informasjon om hvordan du logger deg på første gang – og hvordan du går fram for å endre personalia, lese lønnslipper, registrere fravær/ferie, supplere CV og registrere reiseregning.

Arbeidsgiverstrategi og kompetansestrategi

Mål for arbeidsgiverpolitikken er å utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser. Det handler om å løse kommunens samfunnsoppdrag på en god måte og om å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Arbeidsgiverstrategien for Karmøy kommune tar utgangspunkt i visjon, verdier og felles mål for kommunen. Strategien omhandler tre prioriterte delmål som er sentrale for å videreutvikle organisasjonen. Hvert delmål konkretiseres med stikkord for hva som ligger i målet. Strategien omhandler videre behovet for å forvalte kompetanse i organisasjonen på en god måte og for å utvikle og anskaffe ny kompetanse. Det skisseres videre noen hovedgrep for kommunens satsing i inneværende periode.

Vil du vite mer om kommunens arbeidsgiver- og kompetansestrategi – se Valg for framtida 2018-2023 

Medarbeiderundersøkelsen 10- faktor gjennomføres annenhvert år(partallsår)i uke 42-43.

Klikk på årshjulet for å  komme til veiledere, maler og verktøy for hvordan vi arbeider med 10-FAKTOR i Karmøy kommune.

null

null

Har du spørsmål angående forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av resultatene av 10- faktor, ta kontakt med din personalavdeling.
Helse- og omsorg: Siv Anita Lilleskog og Margareth Stokke Tangen
Oppvekst- og kultur: Linda Velle Sjøen og Gro Kristin Huus
Teknisk etat: Kjell Magne Tysvær og Mette Ask

Sentraladministrasjonen: Gyda Dickson og Marit Melhus Wik

KS´ og Kommuneforlagets nettside – 10faktor
Denne nettsiden inneholder mye informasjon om 10 FAKTOR og de ti faktorene – blant eksempler fra andre kommuner og videoforedrag med Linda Lai. Gå til www.10faktor.no
Videopresentasjon av 10-FAKTOR KS´s medarbeiderundersøkelse: https://www.youtube.com/watch?v=BqAeJ3PwvQM&list=PLKEY-nMmt7k9EIb3mYWesehf6dFS52phA