Mål og handlingsplaner

Sist oppdatert 22. januar 2019 18:11

Hovedmål for IA avtalen og HMS arbeidet:

Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Karmøy kommune har vært IA-bedrift siden 30.10.2002 og har samarbeidsavtale med Nav Arbeidslivssenter t.o.m. 31.12.18.

 

OVERORDNA HMS/IA-HANDLINGSPLAN 2017-2018 er godkjent av arbeidsmiljøutvalget.

 

HMS/IA hovedmål: Øke arbeidsnærværet til minst 94%

 

Innsatsområde 1: Helsefremmende innsats

Vi skal systematisk jobbe for å bli «Regionens mest inspirerende arbeidsplass» hvor ledere sammen med medarbeiderne utvikler arbeidsplassene. En helsefremmende innsats har i sikte å gjøre individer, grupper og organisasjoner istand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helsen. En helsefremmende arbeidsplass utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser og tar hensyn til den enkeltes behov, resurser og potensial. Flere av elementene i 10-faktorundersøkelsen har fokus på viktige helsefremmende faktorer på arbeidsplassen. Sentral AMU har vedtatt at den helsefremmende innsatsen for 2017-2018 er i oppfølgingsarbeidet etter 10-faktorundersøkelsen.

Innsatsområde 2: Forebyggende innsats

Å forebygge betyr å avverge, forhindre eller bestrebe seg på at noe ikke skal skje som kan innebære skade på helsen og miljøet til ansatte. En forutsetning for å jobbe forebyggende er å ha kjennskap til hvilke arbeidsmiljøfaktorer som kan være skadelige. God kunnskap om risikoforhold og gode rutiner ved arbeid bidra til å ivareta menneske, miljø og materielle verdier.

Innsatsområde 3: Oppfølging og nærværskultur

Sikre felles forståelse av nærværskultur. Dette innebærer tidlig kontakt mellom ansatt og leder med målrettet oppfølging for å fremme nærvær og forebygge sykefravær. Nærværsprosjektet som har vært gjennomført i helse- og omsorgsetaten skal videre implementeres i hele organisasjonen. Kulturbygging rundt begrepet nærværskultur og rutiner som har til hensikt å forebygge og følge opp ansatte med helseutfordringer skal implementeres.

Hjelpedokumenter

  • IGP-metoden: IGP står for individ – gruppe – plenum og er en metode som kan brukes i personalmøter eller HMS/IA-grupper for å bidra til at beslutninger blir tatt i fellesskap.