Varsling

Sist oppdatert 17. desember 2018 14:13

Varsling

Karmøy kommunen skal være en åpen organisasjon der ansatte skal ha frihet til ytre seg, også kritisk, om faktiske forhold i kommunen. Ansatte har viktig kunnskap som kan ha stor allmenn interesse, og det skal derfor være stor takhøyde for at ansatte uttaler seg på egne vegne om slike forhold i det offentlige rom.

Varsling om kritikkverdige forhold er en spesiell form for ytring der arbeidstakere varsler om brudd på lover og regler, interne skriftlige retningslinjer eller allmenne oppfatninger om forsvarlighet og etikk i den virksomheten de arbeider. Hensikten med varslingsordningen er at kritikkverdige forhold opphører og arbeidstakers varsling er et viktig bidrag til at det skjer. Arbeidstakere i Karmøy kommune oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold.

Kommunens interne varslingsmottak er den funksjonen som behandler og håndterer varslingssaker i kommunen. Medlemmene i varslingsmottaket bør samlet sett ha relevant kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og økonomi, og medlemmene skal ha høy tillit i organisasjonen.

 

Hvem skal jeg varsle til?

Arbeidstaker oppfordres til å levere varslet til nærmeste leder. Å varsle internt, f.eks. til nærmeste ledere eller en annen leder, vil vanligvis være forsvarlig fremgangsmåte. Varsling til verneombud, tillitsvalgte, varslingsmottak og kontrollutvalget vil også alltid være en forsvarlig framgangsmåte. Mottaker av varselet videre bringer varselet til kommunens varslingsmottak for videre oppfølging.

Varsling til tilsynsmyndighet/annen offentlig myndighet som f.eks. fylkesmann, arbeidstilsyn, datatilsyn o.l. vil alltid være forsvarlig.

 

Hvordan varsler jeg?          

Arbeidstaker oppfordres til å varsle skriftlig. Det anbefales at standardskjema for varsling brukes. Arbeidstaker kan imidlertid varsle muntlig til leder, verneombud, tillitsvalgt, varslingsmottak eller andre.

Videre er det ønskelig at arbeidstaker opplyser om navn og underskriver varselet. Varsler kan varsle anonymt, men dette gir ikke varslingsmottak mulighet til å kommunisere med varsler under håndteringen av saken.

Se følgende dokumenter for mer informasjon (link til vedlagte dokumenter):

  • Reglement – varsling om kritikkverdige forhold
  • Prosedyre – varsling om kritikkverdige forhold
  • Standardskjema for varsling