Generell informasjon om lærlingeordningen

Sist oppdatert 11. februar 2019 13:26

Beregning av læretid og lønn
Hovedregelen er at læretiden er totalt to år, og at lærlingen arbeider i 100% stilling, dvs. 37,5 t/u, 7,5 t. hver ukedag.
Lærlingene avlønnes slik i forhold til begynnerlønn som fagarbeider.
1. lærehalvår 30% av fagarbeiderlønn
2. lærehalvår 40% av fagarbeiderlønn
3. lærehalvår 50% av fagarbeiderlønn
4. lærehalvår 80% av fagarbeiderlønn

For lærlingar som er i lære i to år gjelder at av de to årene lærlingen er i kommunen er et år verdiskaping. Første halvår regnes 30%, dvs. 11,25 t/u, som verdiskaping, andre halvår regnes 40% (15 t/u), tredje halvår 50% (18,75 t/u), og fjerde halvår 80% (30 t/u). Dette samsvarer med lønnen lærlingen får i 100% stilling. Stillingen omfattes ikke av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning.

Læreplanen finner dere på Utdanningsdirektoratet

I tillegg handler kapittel 4 i opplæringsloven om lærlingeordningen. Utdrag av opplæringsloven finner du her.

Ferie/fravær
Lærlinger har 5 uker ferie. For lærlingen bør det avtales at ferien skal avvikles i perioden fra 01.07.00 til 15.08.00. Ferie må avtales med nærmeste overordnet som sender melding om til personalkonsulent i egen etat.
Lærlingen skal være med de ansatte på planleggingsdager og lignende.

Nærmeste overordnet har ansvar for at lærlingen blir informert om rutiner i sammenheng med HMS, sykdom, egenmelding, permisjon og lignende på samme måte som andre nye arbeidstakere. Fravær registreres på samme måte som for de andre arbeidstakerne.

Veiledning
Lærlingen har i hovedsak samme rettigheter og plikter som de andre ansatte. Forskjellen er at lærlingene har rett på veiledning i tråd med læreplanen.
Lærlingen har oppnevnt veileder som har det faglige ansvaret for lærlingen. Veileder skal veilede lærlingen i tråd med læreplanen.
Vi anbefaler at det blir satt av to «skoletimer» i uken til veileder, en time sammen med lærlingen, og en time til forbereding, retting av skriftlige oppgaver osv. Minst en time i uken bør være timeplanlagt. Dersom den felles timen faller bort ved sykdom eller lignende, bør det være rutiner på at veiledningen blir tatt igjen ved senere behov. Dersom veileder er borte i lengre perioder må læreplassen sørge for at lærlingen får veiledning av en annen ansatt.
Vi anbefaler at veileder deltar på kurs for instruktører. Kommunen vil som hovedregel arrangere kurs for instruktører i løpet av våren. Lærling og veileder blir hver for seg kalt inn til ca. to nettverksmøter á to timer på rådhuset. Lærlingen kan være vikar for veileder når veileder blir kalt inn til nettverksmøte eller er på kurs.

Lærlingen som vikar
Lærling kan unntaksvis bli benyttet som vikar, når lærlingen er klar for dette. Lærlingen må få veiledning i forhold til det hun/han skal gjør når hun/han er vikar. Lærlingen skal ikke ha ekstra betalt i slike sammenhenger, det går inn som en del av verdiskapingen i lærlingen sin stilling.