Fagforeningsoversikt

Sist oppdatert 26. mars 2019 11:12

Hovedtillitsvalgt: Astrid Havn Tranøy tlf. 52 85 73 68 epost: aht01@karmoy.kommune.no

Plasstillitsvalgt HO Jarle Halvorsen tlf. 52 81 15 25 epost: jrl@karmoy.kommune.no

Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst og har pr. 1. januar 2016 4520 medlemmer.

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitet- og/eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng.
Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT. Akademikerforbundet har medlemmer i statlig og kommunal sektor, helseforetak, samt i private bedrifter. Forbundet tilbyr også student- og pensjonistmedlemskap. Akademikerforbundet er ett av 12 medlemsforbund i Unio, som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.
Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst.

Les mer på www.akademikerforbundet.no.
Akademikerforbundet har 45 medlemmer i Karmøy kommune og er partipolitisk nøytralt.Fagforbundet i Karmøy er den største fagforeningen i Karmøy kommune. Vi organiserer alle yrkesgrupper, oghar per 31. oktober 2061 medlemmer.

Medlemmene er delt opp i fire seksjoner for å ivareta den enkeltes interesser innen eget arbeidsområde. Medlemmene mottar Fagforbundets medlemsblad etter hvilken seksjon de tilhører.

Yrkesseksjon for helse-sosial, yrkesseksjon for kontor-administrasjon, yrkesseksjon for kirke-kultur-oppvekst og yrkesseksjon samferdsel-teknisk. Hver enkel seksjon har egen leder som bl.a. representerer sin seksjon i styret. Styret består av totalt 16 medlemmer.

Fagforbundet, Karmøy har 3 hovedtillitsvalgte. Kontorene ligger i Kinobygget, 2. etg. Postadresse rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik

Fagforbundets satsingsområder:

– Arbeid til alle
– Rettferdige lønns- og arbeidsvilkår
– Livslang læring og yrkesfaglig utvikling
– Sterke faglige rettigheter
– Likestilling
– Arbeid for internasjonal solidaritet
– Gode offentlige tjenester
– Bidra til å forsvare og utvikle velfredsstaten

Er du i tvil om hvem vi er og hva vi står for – klikk herbli medlem i dag.

Fagbladet

Kommunalt Plasstillitsvalgte for Fagforbundet Karmøy

Hovedtillitsvalgte Stillingsprosent Tlf. kontor Epostadresse Tlf. mobil
Cathrine Hansen 100 52810168 cth@karmoy.kommune.no 41405827
Tor Egil Nymann 100 52810167 ten01@karmoy.kommune.no 91140209
Marianne Bergli 70 52810169 mbe01@karmoy.kommune.no 91143115
Tillitsvalgte ute Etat Arb. plass Epostadresse Tlf. mobil TV-område
Ruth H Hemnes Helse og omsorg Åkra BBH ruth_henny@live.no 99047052 Åkra BBH, Fredheim, Hj.tj. sør (Åkra)
Anne Lise Magnussen Helse og omsorg Vea sykehjem tantelise@live.no 97124414 Vea Sykehjem
Sissel Oberhollenzer Helse og omsorg Norheim BBH sio@karmoy.kommune.no 90679341 NBBH,Bolig og miljøarb.tj. Norheim, Norheim akt.senter.
Mette Lund Helse og omsorg ROP sør mettelund9@hotmail.com 99046993 ROP, boliger Sk.neshavn, Skudenes bbh.
Åse Dyngen Helse og omsorg Hjemmetj. nord ass-dyn@online.no 97760723 Storasund BBH, Hj.tj. nord, Bolig og miljøarb.tjen.
Ingrid Borgersen Helse og omsorg Mosbronvn. itgranli@hotmail.com 93481150 Bolig og miljøarb.tjen. Åkra og Kopervik, Tøkjemyrvn.
Lise Fagerland Helse og omsorg Hjemmetj. midt tlfagerl@broadpark.no 99622837 Hj.t. midt, Kopervik BBH, Bygnestunet og aktivitet/avlastn. Kopervik (Liarfjell, Rusvik A, Eidevn., Aktivitetshuset Eide, Tren.verkst.)
Helge Mortensen Kontor/administrasjon NAV hmo@karmoy.kommune.no 48271248 NAV, barnevern, bestillerkontoret, rådhusetNAV, barnevern, bestillerkontoret, rådhuset
Mai-Linda Øvrebø Teknisk Renhold mainygard@hotmail.com 99535765 Renholdere
Thorsten Behrends Teknisk Driftsavd at.behrends@gmail.com 99120003 Teknisk etat midt/nord Karmøy
Astrid Behrends Teknisk Renhold sone 3 ta.behrends@gmail.com 47714468 Teknisk etat midt/sør Karmøy
Sveinung S. Helland Teknisk Byggdrifter ssa02@karmoy.kommune.no 404072208 Teknisk etat nord Karmøy
Signe Solnørdal Oppvekst og kultur Stokkastrand skole signsol0509@karmoyskolen.no 99498690 Skole/Sfo og kultur midt/sør Karmøy
Flor De Maria Vold Oppvekst og kultur Håvik skole florvold@hotmail.com 93279348S Skole/sfo og kultur nord Karmøy
Ragnhild K. Aarø Oppvekst og kultur Biblioteket rkj@karmoy.kommune.no 97094006 Bibliotek og kulturhus
Glenn Roger Mardal Oppvekst og kultur Åkra kulturhus grm01@karmoy.kommune.no 98063296 Åkra og Kopervik kulturhus


FO, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er et fagforbund som organiserer 26.000 barnevernpedagoger, sosionomer, velferdsarbeidere og vernepleiere.

Medarbeidere med sammenlignbare utdanninger kan også søke opptak i FO. Det er 114 registrerte medlemmer som er ansatt i Karmøy kommune.

FOs hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, drive helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og yrkesfaglig aktivitet.

Det er årsmøtet i FO Karmøy som velger klubbstyre som møtes hver 6 – 8 uke. Styret konstituerer seg selv.

FO Karmøy:

Tillitsvalgte hjemlet i Hovedavtalen: en hovedtillitsvalgt og to tillitsvalgte.

Jorunn Sørlund, hovedtillitsvalgt (bolig- og miljøarbeidertjen. Torvastad)

Annlaug Pedersen, tillitsvalgt (NAV)
Elisabeth Skjølingstad, styremedlem (NAV)
Lene Sæther, styremedlem (bolig- og miljøarbeidertjen. Norheim)
Anne Grethe Olsen, styremedlem (bestillerkontoret)

Representantskapet i FO Rogaland:

FO Karmøy har 3 representanter:

Elisabeth Skjølingstad
Anne Grethe Olsen
Lene Sæther
Jorunn Sørlund, er representant pga sin rolle som styremedlem i FO Rogaland.

FO Rogaland

Styremedlemmer i FO Rogaland: Jorunn Sørlund

Kontaktinformasjon

Hovedtillitsvalgt har kontortid en dag i uken. Kontoret er i underetasjen på tidligere Kopervik Ungdoms- og Alderssenter.

Postadresse: Rådhuset, postboks 167,  4291 Kopervik
FO Mobil 954 86 717

e-post: fo@karmoy.kommune.no

FO sentralt: www.fo.no

FO Rogaland: www.forogaland.no


NITO organiserer ingeniører og teknologer med treårig høgskoleutdanning, høyere teknologisk grad og tilsvarende kompetanse.

Alle som har en ingeniør- eller teknologiutdanning bestående av minst 120 studiepoeng (40 vekttall) eller har opparbeidet seg tilsvarende annen teknologisk rettet utdanning, kan bli medlem i NITO.

NITO`s bedriftsgruppe i Kamøy kommune består 01.11.2018 av 38 medlemmer.

Bedriftsgruppen blir ledet av:

Håkon Døsen, hovedtillitsvalgt
Thor Inge Baarsrud, styremedlem

Bedriftsgruppen er tilsluttet lokal avdeling:

NITO sentralt


Hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune:
Linda Risanger: Hun er tilsatt som rektor ved Hauge skole.
Telefon: 52812289
NSLF


Norsk Sykepleier Forbund (NSF) er en landsomfattende organisasjon for sykepleiere med autoriasjon (tidligere offentlig godkjenning).

Norsk Sykepleier Forbund ble startet i 1912 og er partipolitisk uavhengig.

NSF sentralt

Sykepleien (tidsskrift)

NSF Karmøy

Kontakt oss:  930 77 340

NSF arbeider for:

 • bedre lønn- og arbeidsforhold for sine medlemmer
 • vil bedre utdanningen for sykepleiere
 • vil bedre sykepleietjenesten for befolkningen

NSF sine 5 verdier:

 • å skape en vi-følelse
 • gå foran
 • gi tilbakemelding
 • arbeide strategisk
 • bygge merkevare

Motto:

 • Tydelig
 • Modig
 • Stolt

Kontingent

For medlemmer i lønnet arbeid er kontingenten en viss % av brutto lønn. Kontingenten begrenses av et minimums- og maksimumsbeløp som fastsettes av NSFs Forbundsstyre på årlig basis.

Medlemmer helt ute av lønnet arbeid skal betale minimumskontingent.

 

Som medlem vil en få bladet Sykepleien fritt tilsendt. En får fordelaktige forsikringer. NSF tilbyr juridisk bistand.

NSF sitt organisasjonskart:

 • Landsmøte
 • Forbundsstyret
 • Fylkesstyret
 • Hovedtillitsvalgt
 • Tillitsvalgt
 • Medlemsmøter
 • Tidskriftet «Sykepleien» . Hovedkontoret


Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremme deres økonomiske og faglige interesser. Organisasjonen er landsdekkende og partipolitisk uavhengig. Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne – hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne i Karmøy kommune er Håkon Randal haakon.randal@karmoy.kommune.no

Mer informasjon:

Samfunnsviterne sentralt

Samfunnsviterne Rogaland

Medlemsskap

Kurs og aktiviteter

Du kan også bli studentmedlem i Samfunnsviterne, se info under!

Eksempler på fagdisipliner som kvalifiserer til medlemsskap i Samfunnsviterne er:

 • Administrasjon/Organisasjon/Ledelse
 • Filosofi/Idéstudier
 • Pedagogikk
 • Psykologi
 • Geografi/Samfunnsgeografi
 • Samfunnsplanlegging
 • Sosialantropologi
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
 • PR/Informasjon/Media
 • Kriminologi/Offentlig rett
 • Språk/Litteratur
 • Arkeologi
 • Kultur/Religion/Estetiske fag
 • Samfunnsøkonomi/sosialøkonomi
 • Historie

I tillegg til disse kommer en rekke andre fagdisipliner som varierer etter studiested. Dersom du

ikke finner ditt fag i oversikten, kontakt oss for å finne ut om du likevel kvalifiserer for medlemskap.

Medlemskap med annen utdanning

Personer med minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole kan tas opp på særlige vilkår dersom de etter en helhetsvurdering av utdanningslengde, fagkombinasjon og arbeidserfaring har tilegnet seg kompetanse som kan sidestilles med opptakskriteriene for ordinært medlemskap. Søknader om medlemskap på særlige vilkår behandles av Samfunnsviternes hovedstyre. Det må påregnes inntil én måneds behandlingstid. For søknad om medlemskap på særlige vilkår, ber vi om at utfyllende detaljer om utdanning og arbeidserfaring fylles ut i kommentarfelt i innmeldingsskjema.


Tekna er Norges største fagforening av akademikere og organiserer personer med mastergrad eller mer innen teknologi og realfag I mars 2019 har foreningen ca. 77 000 medlemmer med hovedfags-, mastergrads- eller sivilingeniørutdanning. Flertallet av medlemmene arbeider i privat sektor.

Tekna er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne og er den største foreningen i denne sammenslutningen. Tekna gir medlemmene sine et bredt faglig tilbud og har avtaler som sikrer medlemmene gode tilbud på bank- og forsikringstjenester.

Generalsekretariatet, som har hovedkontor i Oslo, bistår enkeltmedlemmer for eksempel i forbindelse med ansettelser og i juridiske spørsmål.

Tekna i Karmøy kommune har 22 medlemmer og ledes av hovedtillitsvalgt Jarle Stunes. Øvrige medlemmer av forhandlingsutvalget er Britt Johnsen Pedersen og Anders Lindahl Eie.

Les mer på Teknas nettside 

Utdanningsforbundet sentralt
Utdanningsforbundet Karmøy

Besøksadresse Stangelandsgt. 7, Kopervik 2. etasje i Kinobygget
Postadresse Postboks 270, 4291 Kopervik
Kontortid: 0800-1530
E-postadresse  utdanningsforbundet@karmoyskolen.no
Telefon: 52 81 18 60 /52 81 18 62

Telefonnummer:

Verv Navn Telefon Mobiltelefon
Leder Asbjørn G. Sevland 52 81 18 62 480 26 212
Nestleder Brit Pedersen 52 81 18 62 950 69 444
Hovedtillitsvalgt grunnskole Jorunn Engedal 52 81 18 60 909 65 430
Hovedtillitsvalgt kommune Asbjørn G. Sevland 52 81 18 62 480 26 212