Forsikring – ansatte

Sist oppdatert 31. oktober 2018 10:56

Waco Forsikringsmegling   finner du mer informasjon om

  • Personalforsikringer (gruppeliv, yrkesskade, ulykke – også fritid, tjenestereise)brosjyrerutiner skade. 
  • Skadeforsikringer (bygninger, motorvogn m.m.)
  • Ulykkesforsikring barn og ungdom (barnehage, skole, fosterhjem, besøkshjem)
  • Byggherreansvarsforsikring

Skal du på tjenestereiser utlands, bør du ta med Reiseforsikringsbevis samt Vilkår for reiserforsikringen (Gouda), dette bestiller du hos personalmedarbeidere, evt på e-post til tus@karmoy.kommune.no.

Spesielt for studenter/elever i praksis og andre som utfører arbeid uten å være ansatt

Denne grupper er forsikret i henhold til § 2 (b) i lov yrkesskade:

arbeidstaker: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste, herunder ombudsmann i offentlig virksomhet, befal og menige under militærtjeneste og andre under pålagt tjenestegjøring for det offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens anstalter, i helseinstitusjoner e.l.

Dine private forsikringer, råd fra vår megler

Mange vil ha behov for å tegne egne forsikringer i tillegg til de som foreligger gjennom arbeidsgiver. Behovet for tilleggsdeking avhenger av flere forhold, bl.a. familiesituasjon og økonomi.

Det er viktig å være oppmerksom på at forsikringene som arbeidsgiver har, ikke dekker ervervsuførhet eller medisinsk invaliditet som skyldes annen sykdom enn godkjent yrkessykdom. Dersom du blir ervervsmessig ufør som følge av f.eks. hjerteinfarkt, vil du ikke få utbetalt noen engangserstatning fra arbeidsgivers forsikringer. Avhengig av uførhetens størrelse vil du kunne få utbetalt uførepensjon arbeidsgivers pensjonsordning og folketrygd.

I følge forsikringsselskapenes statistikker skyldes ca 90 % av alle uføretilfeller sykdom. Kun ca 10 % skyldes ulykke. Arbeidstakere med store økonomiske forpliktelser bør derfor vurdere å dekke denne risikoen privat.

Har du barn under 25 år skal de ha minimum 40 % av erstatningsutbetalingen ved død fra gruppelivsforsikringen. Har du store gjeldsforpliktelser, vil dette av den grunn ikke være tilstrekkelig som gjeldsforsikring. Egen gjeldsforsikring/tilleggsforsikring ved død bør derfor vurderes.

Sjekk din eventuelle erstatning på Waco Forsikringsmegling sin kalkulator.