Skjema

Sist oppdatert 11. oktober 2019 14:47


Sett inn skjema
Sett inn skjema


Sett inn skjema


Sett inn skjema


Rutiner ved skade, personskader, arbeidsulykker, nesten-ulykker

Hva er en yrkesskade?
 Med yrkesskade forstås legemsskade eller sykdom som forårsakes av en arbeidsulykke.

Hva er en ulykke?
Med ulykke forstås en plutselig ytre påkjenning eller belastning som ligger utenfor rammen av en ordinær arbeidsprestasjon. «Kink» eller «forstrekninger» oppstått under bæring, løfting o.l. vil i alminnelighet ikke godkjennes som yrkesskade med mindre det har skjedd noe «ulykkesartet». Belastningslidelser blir ikke regnet som yrkesskade/yrkessykdom.

Det er med andre ord ikke nok at en skade har oppstått i arbeidstiden, men den må skyldes en ulykke.

Visse sykdommer er likestilt med yrkesskade, f.eks. sykdom som skyldes forgiftninger eller andre kjemiske påvirkninger, allergiske hud- og lungesykdommer og lungesykdommer som skyldes påvirkninger av finfordelte stoffer.

Hvem godkjenner skaden som en yrkesskade?
Det er NAV som avgjør om skaden eller sykdommen kan godkjennes som yrkesskade/sykdom.

Hva skal meldes?
Alle skader og tilløp til skader skal meldes på Karmøy kommunes interne skjema. Denne blanketten skal ikke brukes ved skade eller tilløp til skade på matrielle ting.
I tillegg skal alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet i mer enn tre dager, meldes på NAV trygd sitt skjema.
Ved skader som medfører sykehusopphold, lengre fravær og evt. skadeerstatningskrav, skal melding sendes til forsikringsselskapet. Deler av skjemaet skal fylles ut av arbeidsgiver, resten fylles ut av den skadde/syke.
Meldeskjema fås hos NAV, og Karmøy kommunes interne skjema finner du her: Skademeldingsskjema HO og Standard-skademeldingsskjema og forsikringsselskapets skademeldingsskjema finner du via forsikringsportalen.

Utfylling av skjema
Det er viktig at skjema blir fylt ut tilstrekkelig. Spesielt viktig er det at hendelsesforløpet blir godt beskrevet. Dersom det er en reell ulykke som har funnet sted, må dette komme tydelig fram på skjemaet, jf definisjon av ulykke.

Hvordan skal dette meldes?
Et eksemplar av det interne skademeldingsskjemaet skal alltid oppbevares på arbeidsplassen. Ved «små» skader som ikke må behandles av lege eller ikke medfører fravær, skal blanketten bare oppbevares på arbeidsplassen.

Om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som fyller ut det interne skjemaet er av mindre betydning, men det er arbeidsgiver/linjeleder som har ansvar for å melde skaden. Skjemaene skal undertegnes av leder.

Ved skader som må behandles av lege og/eller medfører fravær skal blankettens originalside sendes personalkonsulent i etaten. Ved denne type skader skal også NAV trygd skjema fylles ut og sendes til personalkonsulenten.

Personalkonsulenten videresender meldinger som skal til trygdekontor og forsikringsselskap.

Hvem skal dekke behandlingsutgifter ved yrkesskade/yrkessykdom?
Ved godkjent yrkesskade får man full godtgjørelse for nødvendige utgifter til legehjelp, tannbehandling, fysikalsk behandling, forbindingssaker og medisiner. Likedan dekkes utgifter til anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av proteser, støttebandasjer og andre hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden.

Skadelidte vil ha krav på å få dekket behandlingsutgifter ved yrkesskade/yrkessykdom fra NAV trygd. Ved skade må skadelidte derfor ta direkte kontakt med NAV Karmøy trygd kontor for å få dekket slike utgifter. Rent praktisk kan dette gjøres ved at den skadelidte betaler egenandeler og sender sine kvitteringer til trygdekontoret og får refundert tilgodehavende. Det er ikke egenandel på disse utgiftene så lenge yrkesskaden/sykdommen er godkjent av NAV Karmøy trygd. NB: Foreldelsesfristen på kvitteringene er 6 måneder.

Det er kun i tilfeller hvor skadelidte har utgifter som vedkommende ikke får dekket av NAV trygd, at krav om dekning av disse skal oversendes forsikringsselskapet.

Det er ikke arbeidsgiver/arbeidsplassen som skal dekke behandlingsutgifter.

Forsikringer
Ansatte er forsikret etter lov om yrkesskade og etter den kommunale hovedtariffavtale eller fellesbestemmelsen i Staten.

Yrkesskade/yrkessykdom som fører til død, medisinsk invaliditet, hel eller delvis arbeidsuførhet, skal alltid meldes til forsikringselskapet. Dersom det er usikkert hvorvidt skaden vil medføre invaliditet/uførhet, bør melding likevel sendes slik at saken registreres hos forsikringsselskapet.

For at en skade eller sykdom skal gi rett til erstatning, må den være godkjent som yrkesskade/yrkessykdom etter NAV trygd sine bestemmelser.

Dersom NAV trygd ikke godkjenner skaden eller sykdommen som yrkesskade/yrkessykdom, vil det vanligvis ikke bli utbetalt erstatning fra forsikringsselskapet.

Hvorfor skal vi registrere alle ulykker?
Alle registrerte skader skal vurderes med tanke på forebygging og for å hindre liknende ulykker.

Arbeidsstedet skal utarbeide halv-årlige statistikker/rapporter som oversendes etatssjef

Det er viktig at også nestenulykker og materielle skader rapporteres, dette for å forebygge og unngå slike i fremtiden.

Skaderegistreringen skal sikre den skadedes rettigheter i hht folketrygdloven og kommunens forsikring.