Arbeid ved dataskjerm – terminalbrille

Sist oppdatert 5. juli 2019 12:43

Faktaside om databrille: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=227209

Karmøy kommune sine vilkår, rutiner og saksgang for arbeid med dataskjerm

Godkjent i arbeidsmiljøutvalget 07.12.16.

Ledere behandler krav om terminalbriller etter vedtatte retningslinjer.

 

Målsetning:

Arbeid ved dataskjerm stiller krav om god tilrettelegging av dataskjermarbeidsplassen. Kravene skal bidra til å bedre arbeidsforholdene og redusere utvikling av helseskader. Gode synsforhold ifm skjermarbeid gir mindre slitasje på øynene, økt effektivitet og vil være til det beste for den enkelte arbeidstaker og Karmøy kommune.

 

Hvem omfattes av forskriften:

Forskriften gjelder for arbeidstakere som jevnlig og under en betydelig del av sitt arbeid, arbeider ved en dataskjerm. I Karmøy kommune vil dette si at arbeidstaker har store deler av sitt arbeide ved fast data arbeidsplass,  (ipad gjelder ikke denne forskriften). Jevnelig og betydelig del er minimun 5 timer pr dag foran dataskjerm. Det er ikke krav at arbeidstakeren benytter dataskjermen daglig.

 

Krav til databriller:

Terminalbrille er et hjelpemiddel på arbeidsplassen. Briller som brukes i det daglige regnes ikke som terminalbrille.

Arbeidstaker er berettiget til å få briller jfr. Forskriften § 11, dersom det skriftlig kan dokumenteres at:

  • brillen som skal brukes ved skjermbruk er forskjellig fra arbeidstakerens egen brille, dvs at egen brille ikke kan benyttes. Dette vil som regel gjelde personer over 40-45 år

eller

  • det er aktuelt med korreksjon av relativt svak langsynhet og eller skjeve hornhinner eller lignende hos yngre mennesker som har spesielle problemer med dataskjermarbeid, og som ikke bruker briller til daglig. Det vil da kreves særskilt og skriftlig begrunnelse fra øyenlege/optiker i hvert enkelt tilfelle.

Dersom arbeidstakaren ønsker mer kostbare løsninger enn det som er nødvendig, er ikke arbeidsgiver forpliktet til å dekke dette. Eksempel på merutgifter kan vere spesiell montering, valg av type glass, innfatning og liknende, altså elementer som ikke er nødvendige for funksjonen til brillen. Slike ekstra kostnader må arbeidstakaren rekne med å dekke selv.

Uansett er det en forutsetning at arbeidet ved dataskjermen skjer jevnlig og som en stor del av arbeidet.

 

Utgiftsdekning:

Karmøy kommune dekker standard syns- og øyeundersøkelsen i sin helhet ved behov.

Hvis arbeidstaker må ha en brille som er annerledes enn den som brukes til daglig pga arbeid ved dataskjerm dekker Karmøy kommune inntil kr 3000,- Denne summen skal inkludere synstesten og innfatning, uavhengig om en har behov for enstyrke glass eller begrenset flerstyrke. Dersom arbeidstaker kommer over maksimum beløp må en dekke restbeløpet selv.

Kostnadsdekningen til brilleinnfatning er begrenset til en gang pr 5 år og glass ved behov.

Såkalte standard progressive briller (som egner seg til daglig bruk), og lesebriller kan ikke defineres som databriller.

 

Saksgang:

  1. Arbeidstaker fyller ut søknad om tilskudd til terminalbriller, leder må godkjenne.
  2. Arbeidstaker fyller ut rekvisisjonsskjema og leverer alt til leder for godkjenning.
  3. Leder bekrefter nødvendigheten for terminalbriller ut fra beskrevet arbeidsforhold, arbeidsoppgaver og arbeidsavstander.
  4. Arbeidstaker tar med rekvisisjonsskjema til optiker.
  5. Rekvisisjon med uttalelse fra optiker med spesifisert kvittering leveres til leder.
  6. Leder behandler kravet som betales av eget budsjett. Standard synsundersøkelse, terminalbrille glass og innfatning(hver 5 år) dekkes. Brilletilpassninger, refleksbehandling o.l må søker dekke selv.
  7. Arbeidstaker sender innvilget søknad gjennom kommunens reiserekningssystem Visma Expense. Legg ved kvittering fra optiker.
  8. Arbeidstaker får tilbakebetalt sine utlegg inntil en maksimumgrense 3000,- totalt.

 

Rabatt på privat brille:

Avtalene som er inngått med Karmøy kommune gir også en personalrabatt ved kjøp av private briller. Rabatten varierer litt, men oppgis ved forespørsel hos den enkelte optiker.

 

Rekvisisjonsskjema fra optikere som Karmøy kommune har inngått avtale med:

Skjemaene finner du i høyre meny på denne siden